Nuntius Carlo Maria ViganoRecent werden twee toespraken en de daarmee gepaard gaande Verschijningen aan ziener Ivan Dragicevic in twee kerken in de Verenigde Staten afgelast. De reden daarvoor was eerst niet duidelijk, maar nu blijkt de Apostolische Nuntius in de VS een brief geschreven te hebben aan mgr. Ronny Jenkins, het hoofd van de Bisschoppenconferentie in de USA. U vindt de brief met Nederlandse vertaling hieronder.

De Nuntius in de Verenigde Staten, mgr. Carlo Maria Viganò schreef de brief in opdracht van de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, mgr. Gerhard Ludwig Müller. De brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over en leidde tot de afgelasting van de bezoeken van ziener Ivan door mgr. Jenkins.

In de brief wordt vastgehouden aan het standpunt dat de Joegoslavische Bisschoppenconferentie innam in 1991: de waarachtigheid van de Verschijningen in Medjugorje kan nog niet vastgesteld worden. Om ophef en mogelijke misinterpretaties te vermijden, wil de Congregatie van de Geloofsleer niet langer dat private verschijningen plaatsvinden in de kerk.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn voor de overige vijf zieners van Medjugorje. Maar wat voor Ivan Dragicevic geldt in de Verenigde Staten zal wellicht ook gelden voor hen allen, in welk land dan ook.

Van langsom meer wordt duidelijk dat de Kerk een onderscheid maakt tussen de erkenning van de Verschijningen enerzijds (die nog lang niet aan de orde is) en een toekenning van de status als Heiligdom anderzijds. De recente uitnodiging en prominente aanwezigheid van Medjugorje op de Mariale dagen in Rome waren een belangrijk signaal dat de Kerk de vruchten van Medjugorje erkent. De brief van de Amerikaans Nuntius geeft aan dat de Kerk deze vruchten ook wilt beschermen. Wordt een erkenning als Heiligdom de volgende stap? Alleen God weet het. En de Paus, wanneer de tijd rijp is.


De brief van de Amerikaanse Nuntius

Apostolische Nuntiatuur
Verenigde Staten van Amerika
PN 3980

Eerwaarde monseigneur Jenkins,

Ik schrijf u op vraag van zijne Excellentie, Zeer Eerwaarde Heer Gerhard Ludwig Müller, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die vraagt dat de Bisschoppen van de Verenigde Staten, eens temeer, geadviseerd zouden worden over het volgende. (Cfr. mijn brief van 27 februari 2013 met hetzelfde protocolnummer). Aldus, zijne Excellentie wenst de Bisschoppen te informeren dat één van de zogenaamde zieners van Medjugorje, de heer Ivan Dragicevic, aangekondigd werd om te spreken in bepaalde parochies doorheen het land, en dat hij daarbij voordrachten zal geven over het fenomeen Medjugorje. Verder wordt er verwacht dat mijnheer Dragicevic "verschijningen" zal ontvangen tijdens deze geplande bezoeken.

Zoals u weet, voert de Congregatie voor de Geloofsleer een onderzoek naar zekere doctrinaire en disciplinaire aspecten van het fenomeen Medjugorje. Om deze reden heeft de Congregatie bevestigd dat, met het oog op de geloofwaardigheid van de "verschijningen" in kwestie, eenieder zich moet houden aan de verklaring van 10 april 1991 van de Bisschoppen van de voormalige Joegoslavische republiek die stelt: "Op basis van het gevoerde onderzoek is het niet mogelijk vast te stellen dat er verschijningen of bovennatuurlijke openbaringen plaatsvinden." Daaruit volgt dat het de clerus en de gelovigen niet toegelaten is deel te nemen aan bijeenkomsten, conferenties of openbare vieringen waarin de geloofwaardigheid van dergelijke "verschijningen" voor bewezen wordt aangenomen.

Daarom, met als doel schandaal en verwarring te vermijden, vraagt Aartsbisschop Müller dat de Bisschoppen zo snel mogelijk kennis zouden nemen van deze kwestie.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u mijn gevoelens van grootste achting over te maken, en verblijf, met oprechte groeten in Christus,
+ Carlo Maria Viganò

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish