Aanbidding van het Allerheiligste SacramentZowat 200 tot 300 gelovigen kwamen zaterdag 7 september naar Gistel (B) om er in de Gemeenschap Moeder van Vrede te luisteren naar het getuigenis van Aartsbisschop André-Jozef Léonard en om de Eeuwige geloften van Broeder Karl mee te maken. Het werd een prachtige dag en hoezeer de stralende zon ook haar best deed, ze werd in kracht nog overtroffen door de genade en de liefde op deze dag.

De dag ging van start met het bidden van de Lauden en de Rozenkrans, gevolg door Aanbidding van de Heer in het Allerheiligste Sacrament. Heel wat mensen bereidden hun hart voor door langs te gaan bij één van de vele biechtvaders. De profane wereld staat op zaterdagochtend in de rij bij de carwash, maar de gelovigen op deze dag kozen het beste deel en schoven vreugdevol aan om het tabernakel van de ziel te laten reinigen in de wasstraat van Onze-Lieve-Heer.

Getuigenis van Mgr. Léonard over MaranathaRond 11 uur verwelkomde Vader Bernard Mgr. Léonard die gedurende een klein uur sprak over de Maranathabeweging in het algemeen en zijn bedevaart naar het Heilig Land in het bijzonder. De Aartsbisschop begon zijn getuigenis door te zeggen hoe verheugd hij is vandaag te gast te mogen zijn bij deze Gemeenschap, die een bron van hoop is voor ons land (België). Dan beschreef hij hoe de Maranatha-beweging voor de genezing van het menselijk hart tot stand is gekomen.

Ze is ontstaan door het koppelen van twee afgronden: de afgrond van Gods liefde, geopenbaard in het leven, sterven en verrijzen van Jezus, en de afgrond van de uitdagingen en bedreigingen in de wereld van vandaag. Van die laatste afgrond haalde Mgr. Léonard verscheidene voorbeelden aan: "Het respect voor het menselijk leven in de moederschoot en in de laatste dagen van het leven is bedreigd. Er is de banalisering van abortus en er is de wetgeving die de verbintenis tussen twee mannen of twee vrouwen gelijkschakelt aan het huwelijk. De Duivel is een moordenaar, al vanaf het begin. Hij wil de mens doden vanaf het begin. Het gezin is het meest fundamentele deel dat hij aanvalt.

Er zijn de bedreigingen van nieuw geweld in Syrië, waar ingrijpen tot weerwraak kan leiden." De Aartsbisschop sprak daarbij ook zijn erkentelijkheid uit voor de Paus, die op enkele dagen tijd de wereld wist op te roepen tot gebed en vasten voor de vrede in de wereld. "Er is ook nood aan een betere verstandhouding tussen de grote wereldgodsdiensten", zei Mgr. Léonard. "Als we die twee afgronden koppelen ontstaat er hoop en zien we dat we ons moeten inzetten door gebed en daad, voor de genezing van de mensheid.

De Beweging nam een aanvang op 9 maart dit jaar, in de Basiliek van Koekelberg (B). Ik had gehoopt daar met 1000 personen te zijn, maar het was buitengewoon mooi met wel 2500 aanwezigen uit alle delen van ons land en uit het buitenland." Met dank aan het internet. Mgr. Léonard: "Ik heb de indruk dat internet en de Heilige Geest nogal goed samenwerken." Op de bedevaart waren er ontzettend veel landen vertegenwoordigd, de tolken hebben veel werk gehad. "Eén van de voornaamste wensen en verlangens was dat wij tijdens de bedevaart in het Heilig Land ter plaatse zouden kunnen bidden met de christenen daar. En onze hoop werd overvloedig verhoord!

De Belgische Aartsbisschop tijdens de HomilieIn Galilea hebben we kunnen bidden met ongeveer 13.000 christenen, het Rozenhoedje, de Mis in de Grieks-Katholieke ritus en in het Arabisch, de -tussen aanhalingstekens- "Verschijning van Maria" aan Vicka. Vicka was met ons op deze bedevaart. Ik zeg tussen aanhalingstekens omdat die Verschijningen nog niet erkend zijn door de Kerk, dus ik moet voorzichtig zijn, maar de stilte was indrukwekkend gedurende die enkele minuten waar Vicka in gesprek was met Maria. Zo een enorme menigte mensen... helemaal stil... in-druk-wekkend. Daarna de Mis in de Oosterse ritus, die al gauw 2,5 uur duurt en dan nog gevolgd door een Eucharistische processie. Het was wondermooi."

Mgr. Léonard beschreef ook nog hoe de Israëlitische militairen die instonden voor de veiligheid eerst heel gereserveerd waren. De Aartsbisschop gaf hen af en toe een knipoog maar ze reageerden niet terug. Maar na enkele uren werd de sfeer helemaal ontspannen. "Er waren ook moslims en joden onder ons. Enkele Joodse militairen zouden zelfs deelgenomen hebben aan de H. Communie." Mgr. Léonard: "Ik denk dat de Heer zijn plan heeft kunnen trekken met zijn Joodse kinderen en landgenoten."

"In Nazareth waren we met ongeveer 2000 mensen. In Bethlehem was het ook opnieuw een enorme verrassing dat we met zoveel mensen waren: 5000 mensen uit die streek en uit heel het Heilig Land." Na de Mis werd de avond bekroond met de toewijding van het land aan het Onbevlekt Hart van Maria. "Het feit dat overal ook moslims, joden en orthodoxen aanwezig waren, was een wondermooie bemoediging voor onze beweging om te bidden voor het menselijk hart en de bekering van de gehele mensheid."

Vervolgens voerde de Aartsbisschop ons mee langs een cathechetische uiteenzetting over de naamkeuze voor Maranatha. In zijn conclusie zei de Aartsbisschop: "In deze wereld, zegt Jezus, zullen jullie veel moeten verduren, zullen jullie beproefd worden. Maar heb goede moed! Heb goede moed! Ik heb de wereld overwonnen.

Dus, nu in de huidige toestand van deze wereld moeten wij aan de slag gaan en ons inzetten op alle vlakken: op economisch vlak, op vlak van ons beroep, onze verantwoordelijkheden in de samenleving, op politiek vlak, op alle vlakken en ook in het gebed. Ons inzetten om de situatie van deze wereld te verbeteren. Om bij te dragen aan het oplossen van al die uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden. Ons inzetten voor het respect voor het menselijk leven, voor het gezin en de liefde tussen man en vrouw en de opvoeding van de kinderen. Wij moeten ons inzetten om de planeet te beschermen, om de bekoring tot het geweld weerstand te bieden, ons inzetten op oecumenisch vlak, voor een betere verstandhouden met de andere godsdiensten en spiritualiteiten in de wereld. En met de zekerheid dat Jezus bij ons blijft. Heb goede moed! Ik heb de wereld overwonnen. Verlies nooit de moed! Ik zal bij jullie zijn tot het einde van de wereld.

Paulus zegt: dezelfde energie die God heeft ontplooit bij de Verrijzenis van Jezus, dezelfde kracht, dezelfde macht, dezelfde energie heeft Hij gebruikt, geinvesteerd in jullie Doopsel, in jullie Vormsel. En die energie is voor ons beschikbaar in de Eucharistie. In de Eucharistie zit de hele kracht voor de nieuwe wereld. Het Woord van God en de kracht van de Eucharistie is de energie, de kracht waarmee het heelal zal herschapen worden. Maar we weten maar al te goed dat onze inzet nooit zal kunnen volstaan om het hart van de mensen te bekeren en om de mensheid te genezen. We weten dat dit alleen maar verwezenlijkt zal worden door de nieuwe komst van Jezus in heerlijkheid. Alleen Hij zal het hart van de mensen tot het diepste toe bekeren. Alleen Hij kan de mensheid verheerlijken, transfigureren.

Het gelegenheidsorkest en -koor o.l.v. Karel De WildeHier zal het leven altijd in de dood uitmonden, dat is onvermijdelijk in deze wereld. Daarom bidden wij met hart en ziel opdat de Heer wanneer Hij wil -maar als het kan liefst zo snel mogelijk- wederkomt in de heerlijkheid. Maranatha. Kom, Heer Jezus! En dus, onze inzet in deze Gemeenschap en in de Maranatha-beweging bestaat erin dat wij willen groeien in geloof en in hoop opdat de Mensenzoon zou kunnen wederkomen en geloof en hoop vinden op aarde."

Tenslotte wierp de Aartsbisschop ook een blik op de toekomst. Hij hoopt een nieuwe bedevaart te organiseren voor meer dan 500 deelnemers: "Dat kan moeilijk in het Heilig Land omdat de kerken er te klein zijn. Er zijn plaatsen die beter geschikt zijn voor een bedevaart met 5000 mensen. We denken eventueel aan Rome voor de volgende keer want daar zijn Basilieken en kerken en pleinen die groot genoeg zijn om ons allemaal te ontvangen."

Na een dankwoord van Vader Bernard werd het Angelus gebeden en genoten de deelnemers van een gezellige picknick. Na de middag werd het programma hervat met het bidden van de Rozenkrans die ons bracht bij het hoogtepunt van de dag: de plechtige Eucharistieviering voorgegaan door Monseigneur Léonard en waarin Broeder Karl op aangrijpende wijze zijn Eeuwige geloften aflegde. De Heilige Mis werd prachtig verzorgd door een gelegenheidskoor en -orkest onder leiding van dirigent Karel De Wilde die ook in Medjugorje reeds voor tienduizenden mensen hemels mooi het orkest leidde.

Zegening van het GeloftekruisTijdens zijn Homilie sprak de Aartsbisschop enigszins verrassend over de dood: "Zoals de graankorrel in de aarde valt en sterft, is onze enige zekerheid in het leven dat we eens zullen sterven. Wanneer het uur van onze dood aanbreekt, zullen wij allemaal eenzaam sterven. Ook als er mensen rondom ons zijn, zullen wij toch alleen sterven. Het is een onvermijdelijke eenzaamheid. We zullen allemaal arm sterven. Al wat wij op deze aarde bezeten hebben, zal dan geen enkele betekenis meer hebben. En wij zullen gehoorzaam sterven. We zullen ons moeten neerleggen bij al wat de dood vergezelt: angst, strijd, doodstrijd, pijn.

Dankwoord van Broeder KarlWel, er zijn mannen en vrouwen die de keuze maken om nu al, in dit leven kuis, arm en gehoorzaam te leven. Niet uit minachting voor het bezit, voor de liefde tussen man en vrouw, noch voor de waarden van de vrijheid. Wel omdat er een grote Liefde bestaat die hun hart volkomen vervult, om te getuigen dat de Heer onze voornaamste rijkdom is en ons de ware vrijheid geeft."

Na de Homilie legde Broeder Karl zijn Eeuwige geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid af. Het was een aangrijpend en ontroererend moment van diepe vreugde voor alle aanwezigen, niet in het minste voor de ouders van Karl, de Aartsbisschop, Vader Bernard en alle leden van de Gemeenschap Moeder van Vrede. We bedanken hen allen voor de prachtige dag die ze zo wonderwel organiseerden.

Nuttige link:

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish