E.H. Salvatore PerrellaEén van de leden van de Medjugorje-onderzoekscommissie, E.H. Salvatore Perrella heeft een boeiend interview gegeven aan 'Catholic News Service'.

Wij vertalen het hier voor u:

De goedkeuring van de Bisschop van Green Bay (Wisconsin, USA) van de Mariaverschijningen uit 1859 betekende de eerste erkenning ooit van verschijningen in de Verenigde Staten.

Dat is des te meer bijzonder omdat van de 1500 gerapporteerde Mariaverschijnigen uit de voorbije eeuw, er slechts negen als geloofwaardig door de Kerk bestempeld werden, zo zei de expert in Mariaverschijningen.

De Kerk heeft slechts over weinig verschijningen een oordeel uitgesproken.  'Het is niet altijd mogelijk om uitsluitsel te geven over hun echt- of valsheid omdat het fenomeen van de verschijningen zoiets groots is', zegt Marioloog en priester Salvatore Perrella.  Hij is hulpdeken bij de Pauselijke Theologische faculteit Marianum en treedt op als theoloog en expert bij de Congregatie voor de Geloofsleer.

De enorme taak om de echtheid van de verschijningen te bepalen, valt onder de bevoegdheid van de plaatselijke Bisschop, zo zegt E.H. Perrella.

Om bij die taak te helpen heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in 1978 een reeks onderrichtingen opgesteld die helpen bij het beoordelingsproces en het onderzoek naar gerapporteerde verschijningen en openbaringen.

Het proces 'is nooit kort', zegt eerwaarde Perrella.  Zo werden de verschijningen van Green Bay pas 151 jaar na het begin ervan goedgekeurd.  En dat was dan nog slechts de helft van de 300 jaar die nodig waren om de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Laus in Frankrijk te erkennen.

Het erkenningsproces is van lange duur omdat zieners en getuigen moeten ondervraagd worden en de vruchten van de verschijningen, zoals bekeringen, mirakelen en genezingen, moeten onderzocht worden.

De plaatselijke Bisschop stelt een commissie aan van experten, theologen, specialisten in canoniek recht, psychologen en artsen, om hem daarbij te helpen.

Volgens deze onderrichtingen moeten de Bisschop en zijn commissie de  echtheid van de feiten, de mentale, morele en spirituele samenhang en de ernst van de ziener en zijn/haar getuigenissen bepalen.

E.H. Perrella zegt dat, wanneer het onderzoek door de Bisschop afgerond is, hij drie conclusies kan trekken:
- hij kan de verschijning waarachtig en geloofwaardig vinden;
- hij kan zeggen dat verschijning niet echt bevonden werd, waarbij
  beroep mogelijk is;
- of hij kan verklaren dat het op dat punt onmogelijk is een oordeel te
  vellen en verdere hulp inroepen.

In dat laatste geval komt het onderzoek in handen van de locale Bisschoppenconferentie, zegt Perrella.  Als ook de gezamenlijke Bisschoppen geen standpunt kunnen innemen, komt de bevoegdheid toe aan de Paus.  De H. Vader kan dan de Congregatie voor de Geloofsleer belasten met het onderzoek, of een commissaris uitsturen, of een onderzoekscommissie instellen.

In elk van deze gevallen staat de locale Bisschop aan de leiding van het onderzoek.

De verschijningen in Medjugorje in Bosnië-Herzegovina zijn een voorbeeld van een onderzoek dat door de Bisschoppenconferentie overgedragen werd aan de Congregatie voor de Geloofsleer.

De Congregatie heeft in 2010 een internationale onderzoekscommissie aangesteld om de beweringen te onderzoeken van de zes jonge mensen die verklaren sedert 1981 dagelijks Onze-Lieve-Vrouw te zien.

De verschijningen gaan nog steeds door en elke maand reizen duizenden mensen naar dit kleine dorpje om te bidden en de zieners te ontmoeten.

Eerwaarde heer Perrella zegt dat het onderzoekwserk nog maar in zijn kinderschoenen staat.  Hij voegt eraan toe dat 'de Paus een doorslaggevende conclusie wilt' en dat dit een lang proces zal vergen.

Hetgeen nu onderzocht wordt 'is heel ernstig' en 'erg complex', maar niet onmogelijk om op te lossen, zegt Perrella.

Reeds 30 jaar verklaren zieners verschijningen van Maria te ontvangen in Medjugorje.  Zo'n lange verschijningsduur is niet langer een reden om de verschijningen verdacht te vinden.  Er zijn immers gelijkaardige precedenten zoals Onze-Lieve-Vrouw van Laus, waar de verschijningen 54 jaar geduurd hebben maar die formeel goedgekeurd werden door de Kerk in 2008.

Belangrijk is wel dat de Kerk van de gelovigen niet verwacht dat zij noodzakelijk geloven in verschijningen, zelfs niet in goedgekeurde.  Maar door te geloven in de verrijzenis van Christus, kan men ook geloven in de verschijning van Maria waardoor Maria met haar menselijk lichaam op aarde kan gezien worden, zegt Perrella.

Perrella verklaart: de Katholieke Kerk leert dat Maria met lichaam en ziel ten Hemel werd opgenomen, en dat Zij, zoals Christus, de dood overwon en triomfeert in Hemelse glorie in de volheid van haar bestaan.  Om die reden, zo zegt Perrella, kan Maria verschijnen in haar menselijk lichaam, wat andere heiligen of overledenen niet kunnen.

Maria komt nooit op eigen initiatief; Zij is Gods ambassadrice, belast met een specifieke boodschap, voor een welbepaalde tijd en plaats.  Over het algemeen zijn verschijningen en boodschappen zijn nooit dezelfde.  Maria roept op tot bekering en wilt de mensen verzekeren dat zij er niet alleen voor staan in de wereld, maar kunnen rekenen op Gods liefdevolle barmhartigheid.

Haar verschijning is niet bedoeld tot haar eigen Glorie, maar louter tot vermeerdering van Gods Glorie, zo besluit Salvatore Perrella.

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish