Update 7-4-2017: De vragen van en antwoorden aan de pers werden toegevoegd.

Woensdag 5 april 2017 gaf monseigneur Henryk Hoser, gezant van de Paus, een bijzonder mooie persconferentie in Medjugorje. Hieronder vind je de transcriptie van de woorden van Mgr. Hoser.

"Goedendag dames en heren,

Ik moet van start gaan met enkele verduidelijkingen en verontschuldigingen. Het kader van mijn missie is bepaald door de Heilige Stoel, dat wil zeggen, we zijn gekomen om naar de pastorale noden va de pelgrims in Medjugorje te luisteren en ze te onderzoeken.

Het is mijn eerste bezoek aan Medjugorje, ik ben naar hier gekomen zonder de situatie ter plaatse te kennen, maar wel wetende dat dit een bedevaartplaats is van internationaal niveau. Ik bedien me van de Franse taal omdat die sedert lang, en nog altijd trouwens, een diplomatieke taal is. Jullie verwachten van mij ongetwijfeld mijn indrukken en mijn conclusies te horen.

Mgr. Henryk Hoser aan het woordHet eerste wat ik wil onderstrepen en wat tamelijk essentieel is, is dat er een tijd was waarin Medjugorje niet gekend was in de wereld. Het was een kleine plaats, een beetje verloren tussen twee bergen, wat de betekenis is van “Medjugorje”. Nu is Medjugorje gekend in de hele wereld en men moet weten dat de pelgrims komen uit tachtig landen van over de hele wereld. Wat de belangrijkheid van deze bedevaartplaats betreft, naar Medjugorje komen ieder jaar 2,5 miljoen pelgrims. Naar Lourdes komen 6 miljoen mensen maar Lourdes bestaat al langer dan 150 jaar! Medjugorje bestaat bijna 36 jaar. Dat is de tijd waarna we een eerste balans, een eerste evaluatie opmaken die van groot belang is voor de toekomst van deze plaats.

Waarom komen zoveel mensen naar hier? Van de ene kant, en dat heeft u allemaal zonder twijfel gehoord, is dat voor wat men de Verschijningen van Medjugorje noemt, die voor het eerst plaatsvonden in 1981. Anderzijds, zij die naar hier komen, ontdekken hier iets buitengewoons. Het eerste is de sfeer, de geest, die een geest is van vrede en vredigheid. Het is een innerlijke geest van vrede, vrede in het hart. Men ontdekt hier ook een grote plaats van diepe spiritualiteit. Men ontdekt of herondekt hier in zijn leven de zin voor het sacrale. In Medjugorje vindt men zowel tijd voor het sacrale als ruimte voor het sacrale. Sacraliteit wilt zeggen: bijzonder gewijd aan het Goddelijke.

Mgr. Hoser geflankeerd door Pastoor Marinko Sakota en Provinciaal Miljenko StekoIn het algemeen zegt men dat Medjugorje een oord is van Mariaverering en dat is waar. Maar als we het grondig bekijken, zal men zien dat de cultus in Medjugorje in essentie christocentrisch is. Want centraal staat de viering van de Eucharistie, de verkondiging van het Woord Gods, de Aanbidding van het Heilig Sacrament, waar men ondekt dat het Heilig Sacrament een werkelijke tegenwoordigheid is van Jezus Christus in zijn Goddelijkheid en in zijn Menselijkheid. Men ondekt hier dat het bidden van de rozenkrans uiteindelijk een meditatief gebed is over de mysteries van ons geloof. En tenslotte, door de kruisweg te gaan, treedt men binnen in het Paasmysterie, dat wil zeggen in de passie, de dood en de verrijzenis van Christus. Ik beëindig dit panorama door de sterkste nadruk te leggen op het sacrament van de verzoening, de persoonlijke en gepersonaliseerde biecht.

Vanuit religieus oogpunt is Medjugorje zeer vruchtbare grond. We hebben hier 610 religieuze- en priesterroepingen geteld, waarvan de oorsprong te herleiden is tot Medjugorje. De grootste aantallen uit Italië, de Verenigde Staten en Duitsland. De roepingencrisis kennende, vooral in de landen die vroeger christelijk waren, vaak al millenialang, zoals in West-Europa, zien we dat dit iets nieuws is en zelfs ontstellend is. Voortgaande op de telling van het aantal uitgereikte Heilige Communies, want dat is de enige mogelijkheid om het aantal pelgrims te kennen met natuurlijk een foutmarge, werden er 37 miljoen Communies uitgereikt de afgelopen jaren. Dat is van 1986 tot 2016. Natuurlijk ligt het aantal pelgrims dan nog hoger want niet iedereen nadert ter communie.

In de evaluatie van de situatie van Medjugorje moeten we drie ruimtes onderscheiden. De eerste ruimte is de parochie, die al lange tijd bestaat, die de parochianen bedient die hier wonen en waarvan het aantal de voorbije jaren toenam van 1000 naar 1500 à 2000 personen ongeveer. Deze parochie heeft een geschiedenis waarbij men in de jaren dertig van de vorige eeuw het kruis opgericht heeft, daar boven Medjugorje (wijst ten hemel). Dat vormde een welkome grond voor de gebeurtenissen in Medjugorje vandaag. Deze parochiale geschiedenis heeft ook de persoonlijke geschiedenis bepaald van hen die we de zieners noemen.

Mgr. Hoser op de VerschijningsbergDe tweede kring, de tweede ruimte zijn de pelgrims. Zoals ik zei, ongeveer 2,5 miljoen per jaar. Hun aantal is gedocumenteerd. Uiteraard is dat een enorme uitdaging voor de pastorale zorg. De gebeurtenissen hebben een vergroting van de huidige infrastructuur veroorzaakt om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de pelgrims. Dat houdt deze zaal in, dat houdt de Aanbiddingskapel in, dat houdt de open ruimte in voor de openluchtmissen, dat zijn enkele van de zaken die werden toegevoegd al naargelang de pelgrims naar hier kwamen. Anderzijds hebben we de ontwikkeling van het dorp gezien. Er zijn meer en meer hotels, restaurants en handelszaken. Het doet me al een beetje aan een klein Lourdes denken. Men weet niet dat Lourdes de tweede grootste hotelstad is van Frankrijk, na Parijs. Misschien is dat ook de toekomst van Medjugorje in verhouding tot Sarajevo. Dus, de bevolking neemt toe en ook de capaciteit om bedevaarders te onthalen neemt toe.

Maar er is ook nog een derde ruimte. In Medjugorje zijn er gemeenschappen, verenigingen, sociale en caritatieve werken, we tellen er een dertigtal. Er zijn er die zich hier gevestigd hebben en die hun inspiratie vonden in Medjugorje, hun wortels hier vonden. Maar er zijn er ook gekomen uit andere landen, die elders onstaan zijn maar die naar hier gekomen zijn om te leven in de geest en de gebeurtenissen van Medjugorje.

Er zijn er uiteraard ook van origine hier opgericht. In het bijzonder wil ik het werk vermelden dat de Franciscanen hier opgericht hebben, een caritatief werk, het Dorp van de Moeder. Het loont de moeite om dat te bezoeken wanneer u dat interesseert, want het idee is om het leven te begeleiden in elk stadium, vooral het moeizame leven. De wezen, de jongeren met moeilijkheden, de drugsverslaafde mensen en de andere soortgelijke problemen, de alcoholisten, de gehandicapten. Het is een uitdrukking van actieve naastenliefde die intens verbonden is met het christelijk geloof. Een ander zeer belangrijk werk is Domus Pacis, ook een initiatief van de Franciscanen. Een huis voor stille en besloten retraites. Al 1200 groepen werden in Domus Pacis geteld, meer dan 42.000 deelnemers. Deze vorm van retraite, van seminar transformeert de mens van binnenuit.

En de seminars zijn een ander pastoraal initiatief van de parochie van Medjugorje. Er zijn jaarlijkse seminars, dat wil zeggen, seminars die een keer per jaar georganiseerd worden. Zo is er al 23 jaar lang een seminar dat openstaat voor iedereen en is er al 21 jaar lang een seminar voor priesters, een vorming voor de priesters. Sinds 17 jaar is er een seminar voor echtparen en sinds 4 jaar een nieuw seminar voor medisch en paramedisch personeel. Vorig jaar werd voor de eerste keer een seminar georganiseerd voor het leven, ten bate van het menselijk leven. Er is uiteraard ook het seminar voor personen met een beperking. Dus dit overzicht toont de intensiteit van het christelijk leven in Medjugorje, dat een bepaald model is dat elders navolging verdient.

De Pauselijke gezant bezocht ook CenacoloHet aanbod aan heiligdommen in de wereld is vandaag van die aard dat Paus Franciscus het probleem van de Heiligdommen verschoven heeft van de Congregatie voor de Clerus naar de Congregatie voor de Evangelisatie. Hier krijgen de mensen wat zij nog niet bij zich hebben. In veel oude christelijke landen bestaat de individuele biecht niet. In veel landen is er geen Aanbidding van het Heilig Sacrament. In veel landen kent men de kruisweg niet, bid men de rozenkrans niet. In Bretagne in Frankrijk heeft men mij verteld dat het dertig jaar geleden is dat daar nog een kruisweg gebeden werd. Dus een zodanige drooglegging van de geestelijke en sacrale ruimte veroorzaakt vanzelfsprekend een algemene geloofscrisis.

En hier komen de mensen naar de bron. Ze lessen hun dorst naar heiligheid, hun dorst naar God, hun dorst naar het gebed dat ze ontdekken als een direct contact met God. Ik zou zeggen, ze voelen hier de heiligheid ook door de zorg van de Heilige Maagd Maria.

In Medjugorje wordt de nadruk gelegd op de titel van de Heilige Maagd als Koningin van de Vrede. Dat is niet nieuw, er zijn over de hele wereld reeds kerken onder de naam Koningin van de Vrede. Maar als we kijken naar de situatie wereldwijd begrijp je wel waarom Paus Franciscus gezegd heeft dat de Derde Wereldoorlog al in stukjes, al gedeeltelijk begonnen is. De meest verschrikkelijke vorm, de meest kwetsende, de meest schrijnende en vernietigende zijn de burgeroorlogen. Wie op de Balkan woont, heeft die burgeroorlog nog niet lang geleden meegemaakt. Ik heb de genocide in Rwanda meegemaakt. Alles wat we momenteel in Syrië zien, in het nabije Oosten – de oudste christelijke landen worden vernietigd. Er wordt teruggegrepen naar chemische wapens. Dat is ons landschap van vandaag. En zoveel politieke conflicten in ieder land. Daarom, teruggrijpen naar Onze-Lieve-Vrouw van Vrede is, naar mijn mening, essentieel. De specifieke rol van Medjugorje is extreem belangrijk.

Jullie moeten, beste vrienden, dragers worden van de Blijde Boodschap. Vertel het aan de wereld rondom jou, in Medjugorje vind je opnieuw het licht! Want wij hebben nood aan sterke lichtpunten in een wereld die vergaat in duisternis. Ik wens dat jullie zich hier ook inschrijven voor de seminars of voor een activiteit, opdat jullie iets zouden ontdekken waarvan je niet eens zou dromen. Dankuwel."

Vragen van en antwoorden aan de verzamelde pers

Pater Miljenko Steko: "We ontvingen ongeveer twintig geregistreerde vragen, dus we zullen niet in de mogelijkheid zijn om elk van deze vragen te laten beantwoorden. Ik denk dat het goed is om van start te gaan met een journalist uit Polen."
- "Is het mogelijk om een Poolse priester te krijgen die ter beschikking kan staan van de pelgrims hier in Medjugorje? Niet eentje af en toe, maar iemand die de ganse tijd hier kan blijven."

Mgr. Hoser: "Ik denk dat dat een vraag is die beter kan beantwoord worden door Pater Provinciaal. De vraag aan hem is of hij de Poolse provincie kan vragen om een priester naar hier te sturen die hier vast kan verblijven, zoals het geval is met andere priesters."

- Radio Mir: "Uwe excellentie, na uw ervaringen van de voorbije dagen, waar ziet u de plaats van Medjugorje in de nieuwe Evangelisatie die de Kerk vandaag de dag zo vaak onderstreept? Dank u."

Mgr. Hoser: "Ik geloof dat Medjugorje reeds op goede weg is met betrekking tot de nieuwe Evangelisatie. De cijfers die ik geciteerd heb, bewijzen dat. De dynamische groei van het aantal pelgrims toont dat ook de noden toenemen."

- HRT (Kroatische Nationale TV): "Ik zou u willen bedanken voor de prachtige woorden die u gezegd heeft over Medjugorje. Dankuwel in naam van het Kroatische volk voor uw mooie woorden over Medjugorje. Wij hebben zoveel duidelijke steun nog niet gehoord. Er zijn veel speculaties maar volgens onze informatie heeft u de voorbije week reeds gesproken met de zieners. Welke indruk had u van de zieners?"

Mgr. Hoser: "Het is correct dat het contact met de zieners deel uitmaakt van mijn missie, maar niet op een diepgaande wijze want dat is voor de onderzoekscommissie binnen de Congregatie voor de Geloofsleer, voorgezeten voor kardinaal Ruini. De zieners zijn naar het Vaticaan geweest om te vertellen over de geschiedenis, hun gevoel, hun ervaringen, etcetera... Ik heb de indruk een normaal contact gehad te hebben met de zieners die ik gezien heb, een heel direct contact. We mogen niet vergeten dat ze geen jonge jongens en meisjes meer zijn. Sommigen van hen zijn reeds grootmoeder. We merken op dat zij ook hun normale rol, hun normale leven leiden, hun gezinsleven, hun beroepsleven. Ze moeten zorgen voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen en leiden een leven zoals wij allemaal. Sommigen zijn ziek, anderen zoeken hoe de kost te verdienen, ze leiden dus het normale leven ook al zeggen ze bevoorrecht te zijn door de Verschijningen in vergelijking met anderen. Het is niet mijn rol om me uit te spreken over de, al dan niet, waarachtigheid van de Verschijningen. De Kerk heeft zich er nog niet over uitgesproken."

- Slobodna Dalmacija: "Aartsbisschop Hoser, het is een groot voorrecht voor ons dat u hier bij ons bent, dat u ons van het begin af aan verrast. We hadden een diplomaat verwacht die langs zou wandelen en niet zou praten met de media maar dit is reeds de derde maal dat u spreekt en één van de belangrijkste momenten was toen u tijdens de homilie sprak over de biecht. De biecht als een wonder van Medjugorje. Daarom wil ik u vragen: er is een boodschap waarbij Onze-Lieve-Vrouw verscheen en zei dat Ze hier haar werk verderzet dat Zij in Fatima begonnen is. Dit jaar vieren we de 100ste verjaardag van de Verschijningen in Fatima en vorig jaar op 13 oktober had ik de kans om in Fatima te zijn. Kardinaal Parolin, secretaris van de Paus, ging voor in de Heilige Eucharistie en er waren ongeveer twee- tot driehonderduizend mensen. Ik wandelde door het ganse heiligdom en ik heb nergens iemand gezien die aan het biechten was. Later ontdekte ik dat de biechtstoelen zich diep ondergronds bevonden. Er was een priester die me zegde dat het er erg comfortabel was maar dat niemand langskwam om te biechten terwijl hij al een uur zat te wachten. Kunt u daar iets over vertellen? Dank u."

Mgr. Hoser: "U moet de geschiedenis van de opeenvolgende Verschijningen lezen. Ik zou zeggen, zoals La Salette bijvoorbeeld in het midden van de negentiende eeuw. Rue du Bac, Lourdes, Fatima, Banneux in België, in het jaar dat Hitler aan de macht kwam, vergeet dat niet. En ook Guadalupe in Zuid-Amerika, in de tijd dat de indianen in Zuid-Amerika verslagen werden. Al die Verschijningen hebben een gemene deler: de Heilige Maagd die oproept tot bekering, om het zondige leven af te werpen. Zij toont ook de uitdagingen van elke eeuw. Ik zou willen eindigen met de Verschijningen in Kibeho. Ik heb 21 jaar in Rwanda gewoond en ik maakte deel uit van de medische commissie die de Verschijningen onderzocht. De Verschijningen begonnen één jaar na Medjugorje. De Heilige Maagd had reeds het spookbeeld getoond van de genocide die twaalf jaar later zou plaatsvinden. Dat was ook een waarschuwing. De boodschap is verwant aan deze van Medjugorje. Een oproep tot bekering, tot vrede, en die Verschijning is reeds erkend door de Kerk. Ik zou zeggen dat door de historische context en de vergelijkbaarheid, dat dit twee zeer gelijkaardige plaatsen zijn. Slechts één jaar verschil. Er waren daar in het begin vanzelfsprekend ook heel veel twijfels of de zieners wel de waarheid spraken en of zij de gebeurtenissen zelf bedachten of niet. Er waren zelfs zieners die afgezonderd werden. Dus ik zou jullie willen uitnodigen om geduld te hebben want het probleem is uiteraard complex, er is meer tijd nodig om valabele conclusies te trekken."

- Paulo Brosio: "Aartsbisschop Hoser, ik dank u voor wat u gezegd heeft over deze plaats, de plaats waar ik mijn leven teruggekregen heb. Ik zag uw foto op de Verschijningsberg, naast het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Ik begon te wenen van vreugde. Ik zou willen weten welke gevoelens u heeft over deze gezegende plaats en mijn vraag is: in Italië gaat het verhaal dat kardinaal Ruini na 3,5 jaar het werk van de Onderzoekscommissie besloten heeft en dat hij concludeerde dat Medjugorje authentiek was in de eerste jaren van de Verschijningen. Ik vraag u wat u vindt van deze conclusie? Heeft u het dossier gelezen van de Onderzoekscommissie naar Medjugorje?"

Mgr. Hoser: "Helaas heb ik dit materiaal van de Onderzoekscommissie niet gelezen omdat zij niets gepubliceerd heeft. Wanneer ik terugga naar het Vaticaan, kan ik praten met kardinaal Ruini maar op dit moment kan ik niets zeggen. Mijn missie bestaat in het opnieuw bevragen van de personen die hier werken, die verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden maar ook in het bezoeken van de bedevaartplekken hier. Dat is ook de reden dat ik die niet-zo-gemakkelijke weg beklommen heb die leidt naar het beeld van de Heilige Maagd. Het feit dat daar een beeld van Onze-Lieve-Vrouw staat, maakt het voor iedereen reeds de moeite waard om die plaats te beklimmen. Ik heb daar een groep bedevaarders ontmoet, een Poolse bedevaartgroep en ik heb hen enkele woorden toegesproken over de Mariacultus en nadien werd verteld dat ik een groep naar daar begeleid had, maar dat was niet correct."

- Vecernji List: "Uwe excellentie, Aartsbisschop, al de tijd dat u praat over de gebeurtenissen in Medjugorje, spreekt u over de Verschijningen. U spreekt niet over de 'veronderstelde Verschijningen' of de 'zogenaamde Verschijningen'. Ik zou u een persoonlijke vraag willen stellen: gelooft u dat we hier praten over Verschijningen en waarover heeft u in Mostar gesproken met bisschop Ratko Peric die weigert te geloven en die de Verschijningen hier ontkent? Dank u."

Mgr. Hoser: "Ik ben uiteraard voorzichtig in mijn oordeel want ik ken alle details niet en ik ken het gigantische werk van de Commissie Ruini niet. Wanneer ik spreek over de "Verschijningen" hier, is het alsof ik spreek met aanhalingstekens, maar u kunt die aanhalingstekens niet zien. Ik wacht ook net als jullie allemaal op het finale verdict van de Commissie en het is aan de Paus om dit uit te spreken."

- Al Jazeera: "Gewaardeerde Aartsbisschop, de woorden die u gesproken heeft, hebben diepe emoties teweeggebracht. Veel collega's vegen hun tranen weg door hetgeen u zegt, maar waarin ik geïnteresseerd ben is: we horen verschillende commentaren op Medjugorje, in het bijzonder door de Kerk zelf, maar u bent de speciale gezant van de Heilige Vader. Wat vindt de Heilige Vader van Medjugorje, van de vruchten, van de Verschijningen en van alles waarvan u ons hier gesproken heeft? Dank u."

Mgr. Hoser: "Dat is 'a very good question' zoals men zegt (glimlacht), maar vanzelfsprekend weet ik niet wat de Paus denkt. Hij heeft het me nooit verteld. We zullen dus moeten wachten want de Paus is alles nog in overweging aan het nemen op basis van het onderzoeksmateriaal waaraan gewerkt is. Ik denk dat het feit dat Medjugorje een plaats is die zodanig belangrijk is op het vlak van de nieuwe Evangelisatie, gaat wegen op zijn finaal oordeel. Ik zeg niet op zijn laatste oordeel, maar op het finale."

- Kroatische katholieke tv: "Geprezen zijn Jezus en Maria. Eerwaarde Aartsbisschop, ik zou u uitdrukkelijk willen bedanken voor de woorden en de openheid, niet alleen tegenover Medjugorje maar voor ieder die met Medjugorje verbonden is. De vraag gaat over een verklaring die u gaf voordat u naar Medjugorje kwam en die niet voor iedereen even duidelijk was: u zei dat uw missie zou plaatsvinden in gans andere omstandigheden en op een gans andere manier. Ik zou willen weten wat die omstandigheden zijn en op welke manier uw werk verschilt van het voorgaande? U heeft ook gezegd dat de Mariale Verschijningen hier significant verschillen van andere -hoewel u heel wat andere Verschijningen genoemd heeft die gelinkt zijn aan elkaar- wanneer het aankomt op gebed voor de vrede. Maar waarin verschilt die oproep hier van andere plaatsen? Wij danken u en wij zijn Polen dankbaar voor u."

Mgr. Hoser: "U heeft zonder twijfel opgemerkt, mevrouw, dat de Verschijningen hier plaatsvinden in een ander format, in een andere dimensie dan we kennen uit het verleden. Vooreerst de duur van de Verschijningen in Medjugorje, nu al 36 jaar. De zieners van Medjugorje zijn zoals we zingen in de prefatie 'veelbetekenend'. We zien dat ook in de hagiografie van veel heiligen, het fenomeen dat ze Verschijningen krijgen, hun hele leven lang. Het tweede specifieke is het aantal Verschijningen. Sommigen zeggen 47.000 individuele Verschijningen te tellen. Wetende dat er zes zieners zijn die regelmatig Verschijningen krijgen, al 36 jaar lang, zou dat aantal mogelijk kunnen zijn, ik weet het niet. Daarnaast zijn dit geen Verschijningen die verbonden zijn aan de plaats, want in Lourdes verscheen de Heilige Maagd elke dag in de grot. In Fatima boven een eik. Maar hier volgen de Verschijningen de persoon. Zij hebben bijvoorbeeld ontmoetingen thuis, onderweg of in de kerk, ik weet het niet precies. Dat zijn de specificiteiten die het werk van het finale oordeel moeilijker maken."

Aangezien het gebedsprogramma bij de kerk begon, werd de persconferentie hiermee gesloten.

Beslissing


Een finale beslissing over Medjugorje ligt in handen van zijne Heilige Vader de Paus 

 

De Paus zal beslissen over Medjugorje

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish