Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 maart 2019"Lieve kinderen, Ik noem jullie de apostelen van mijn liefde. Ik toon jullie mijn Zoon die de ware vrede en de ware liefde is. Als moeder, door de genade van God, verlang Ik jullie naar Hem te leiden. Mijn kinderen, Ik roep jullie op om na te denken over jezelf en, uitgaande van mijn Zoon, naar Hem te kijken vanuit het hart zodat je met het hart kunt zien waar je staat en waar je leven naartoe gaat.

Mijn kinderen, Ik vraag jullie om te begrijpen dat jullie leven dankzij mijn Zoon, dankzij Zijn liefde en offer. Jullie vragen mijn Zoon om barmhartig te zijn voor jullie en Ik roep jullie op tot barmhartigheid. Jullie vragen Hem om goed te zijn en jullie te vergeven, en hoe lang reeds smeek Ik jullie, mijn kinderen, om te vergeven en alle mensen die jullie ontmoeten te beminnen? Wanneer jullie mijn woorden verstaan met het hart zullen jullie begrijpen en inzien wat ware liefde is en jullie zullen apostelen van die liefde kunnen zijn, mijn apostelen, mijn lieve kinderen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 februari 2019"Lieve kinderen, de liefde en de goedheid van de Hemelse Vader brengt openbaring waardoor geloof groeit, waardoor het verstaanbaar wordt en het vrede kan brengen, zekerheid en hoop. Op deze wijze wil Ik ook, mijn lieve kinderen, door de genadevolle liefde van de Hemelse Vader, steeds opnieuw jullie de weg tonen naar mijn Zoon, naar eeuwige redding.

Jammer genoeg willen velen van mijn kinderen Mij niet horen. Velen van mijn kinderen hebben dubbele gedachten. En Ik, Ik heb altijd op tijd en de tijd overstijgend de Heer geprezen voor alles wat Hij in Mij en door Mij bewerkt heeft. Mijn Zoon schenkt zichzelf aan jullie en breekt het Brood met jullie. Hij spreekt woorden van eeuwig leven zodat jullie deze kunnen uitdragen naar iedereen.

En jullie, apostelen van mijn liefde, waarvoor zijn jullie bang als mijn Zoon bij jullie is? Offer je ziel aan Hem zodat Hij in haar kan verblijven en van jou een instrument van geloof, een instrument van liefde maken.

Mijn kinderen, leef naar het Evangelie. Leef met barmhartige liefde voor jullie naasten en bovenal, leef met liefde voor de Hemelse Vader. Mijn kinderen, jullie worden niet toevallig verenigd. De Hemelse Vader brengt niemand toevallig bij elkaar. Mijn Zoon spreekt tot jouw ziel. Ik spreek tot jouw hart. Als moeder zeg ik je: ga met Mij op weg, houd van elkaar, leg getuigenis af. Wees niet bang om door jouw voorbeeld, de waarheid te verdedigen, het Woord van God dat voor eeuwig is en nooit verandert. Mijn kinderen, wie handelt in het licht van barmhartige liefde en waarheid wordt altijd geholpen door de Hemelse Vader en is nooit alleen. Apostelen van mijn liefde, mogen jullie altijd herkend worden uit iedereen omwille van jullie getuigenis, liefde en uitstraling. Ik ben met jullie. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 januari 2019"Lieve kinderen, helaas is er onder jullie, mijn kinderen, zoveel strijd, haat, eigenbelang en egoïsme. Mijn kinderen, jullie vergeten mijn Zoon zo gemakkelijk, zijn woorden, zijn liefde. In veel zielen dooft het geloof en de harten worden door de materiële dingen van de wereld in bezit genomen. Maar mijn moederlijk hart weet dat er nog altijd personen zijn die geloven en beminnen, die zoeken hoe zij steeds dichter bij mijn Zoon kunnen komen, die onvermoeibaar mijn Zoon zoeken – zo zijn ze ook op zoek naar Mij. Dat zijn de nederigen en zachtmoedigen met hun pijn en lijden, gedragen in stilte, met hun hoop en bovenal, met hun geloof. Dat zijn de apostelen van mijn liefde.

Mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, Ik leer jullie dat mijn Zoon niet alleen om voortdurend gebed vraagt, maar ook om werken en gevoelens. Dat jullie geloven. Dat jullie bidden. Dat jullie door persoonlijk gebed groeien in geloof. Dat jullie groeien in liefde. Elkaar liefhebben is wat Hij vraagt, dat is de weg naar het eeuwig leven.

Mijn kinderen, vergeet niet dat mijn Zoon het licht in deze wereld heeft gebracht en dat Hij het heeft gebracht naar diegenen die het willen zien en ontvangen. Jullie moeten diegenen zijn, want dit is het licht van de waarheid, van de vrede en de liefde. Ik leid jullie op moederlijke wijze om mijn Zoon te aanbidden, zodat jullie mijn Zoon met mij beminnen en jullie gedachten, woorden en werken op mijn Zoon gericht zouden zijn en in Zijn naam gedaan worden. Dan zal mijn hart vervuld zijn. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


 

Ziener Jakov Colo (met bril) te midden van medezieners Ivan, Ivanka en MarijaJakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 13.38 uur en duurde 9 minuten.

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, op deze genadevolle dag roep Ik jullie op tot liefde. Kindertjes, God houdt onmetelijk van jullie en daarom, kindertjes, geef jullie hart volkomen aan Hem zonder terugblikken en zonder angst, zodat Hij het kan vullen met Zijn liefde. Wees niet bang om te geloven in Zijn liefde en genade want Hij is sterker dan elk van jullie zwakheden en angsten. Daarom, mijn kinderen, met een hart vol liefde, vertrouw op Jezus en zeg maar gewoon 'JA' tegen Hem want Hij is de enige weg die leidt naar de Eeuwige Vader."

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 december 2018"Lieve kinderen, als jullie met een zuiver en open hart naar mij komen, als moeder, weet dat Ik naar jullie luister, jullie bemoedig, jullie troost en bovenal voor jullie ten beste spreek bij mijn Zoon. Ik weet dat jullie verlangen een sterk geloof te hebben en daar op een goede manier uitdrukking van willen geven. Wat mijn Zoon van jullie vraagt, is een vastberaden, sterk en diep geloof, dan is elke uiting daarvan gepast. Geloof is het meest wonderbaarlijke mysterie dat bewaard wordt in het hart. Het bestaat tussen de Hemelse Vader en al zijn kinderen, het wordt herkend door haar vruchten en door de liefde die men heeft voor alle schepselen van God.

Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, heb vertrouwen in mijn Zoon. Help al mijn kinderen om zijn liefde te ontdekken. Jullie zijn mijn hoop, jullie die streven om mijn Zoon oprecht te beminnen. In naam van de liefde, voor jullie redding, volgens de wil van de Hemelse Vader en door mijn Zoon, ben Ik hier onder jullie. Apostelen van mijn liefde, mede door gebed en offer, moge jullie hart verlicht worden door de liefde en het licht van mijn Zoon. Moge dat licht en die liefde allen verlichten die jullie ontmoeten en hen terugvoeren naar mijn Zoon. Ik ben met jullie. Op een bijzondere wijze sta Ik aan de zijde van jullie herders. Met mijn moederlijke liefde verlicht en bemoedig Ik hen zodat ze, met handen gezegend door mijn Zoon, de ganse wereld kunnen zegenen. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 november 2018"Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart lijdt als Ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als Ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als Ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best in het diepst van de menselijke harten te kijken, daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is, proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En Ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren.

Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft julie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuig van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, Ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn.

Mijn kinderen, opnieuw roep Ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Onze-Lieve-Vrouw verscheen aan Ivan op de VerschijningsbergVrijdagavond 19 oktober kwam Ivan op de top van de Verschijningsberg samen met zijn gebedsgroep.Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 21 uur en bleef zeven minuten onder ons.

Na afloop verklaarde Ivan: "Ook vandaag wil ik, zoals steeds na de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw, jullie wat dichter brengen bij deze ontmoeting. Ook vandaag kwam Onze-Lieve-Vrouw zeer vreugdevol en blij onder ons en zoals altijd begroette Zij ons met haar Moederlijke groet: "Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen." 

Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang met uitgestrekte armen over alle aanwezigen hier. In het bijzonder bad Zij voor de zieken hier aanwezig. Dan richtte Onze-Lieve-Vrouw zich kort tot ons:

"Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie heel bijzonder oproepen om met liefde de wil van God te aanvaarden. In het bijzonder vraag Ik jullie te bidden voor de zieken, dat ze hun kruis en situatie kunnen aanvaarden zodat God door hen verheerlijkt wordt. De Moeder bidt altijd voor ieder van jullie, lieve kinderen, en voor al jullie offers aan haar Zoon."

Daarna zegende Onze-Lieve-Vrouw ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle daartoe meegebrachte voorwerpen. Ik heb jullie allen, al jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder de zieken in gebed aanbevolen. Daarna bleef Onze-Lieve-Vrouw een tijdlang verder bidden en ging in dat gebed van ons heen, omgeven door een verlicht Kruis en met de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen". "

Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

Zienster Mirjana Dragicevic tijdens de Verschijning van Maria op 2 oktober 2018"Lieve kinderen, Ik roep jullie op om moedig te zijn en niet moe te worden, want ook het kleinste goede, het kleinste teken van liefde, bestrijdt het kwade dat des te zichtbaarder is. Mijn kinderen, luister naar mij, dat het goede mag overwinnen, zodat jullie de liefde van mijn Zoon kunnen leren kennen. Dit is de grootste vreugde, de handen van mijn Zoon die je omhelzen, van Hem die zichzelf aan jullie gegeven heeft en die zichzelf steeds opnieuw geeft in de Eucharistie, van Hem die de woorden heeft van eeuwig leven.

Zijn liefde leren kennen, in zijn voetsporen treden, betekent geestelijke rijkdom bezitten. Dit is de rijkdom die een goed gevoel geeft en die overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees zoals de stralen van de zon die met de warmte van de liefde van mijn Zoon, iedereen om haar heen verwarmt. Mijn kinderen, de wereld heeft nood aan apostelen van liefde, de wereld heeft veel nood aan gebed, maar gebed gesproken vanuit hart en ziel en niet alleen uitgesproken met de lippen.

Mijn kinderen, verlang naar heiligheid maar in nederigheid, in de nederigheid die mijn Zoon toelaat te doen wat Hij van jou verlangt dat je zou doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, jullie woorden, gedachten en daden, dit alles opent of sluit de deuren naar het Koninkrijk van de Hemel voor jullie. Mijn Zoon toonde jullie de weg en gaf jullie hoop. En Ik troost en bemoedig jullie omdat, mijn kinderen, Ik de pijn heb leren kennen, maar Ik had geloof en hoop. Nu bezit Ik de beloning van het leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Daarom, luister naar Mij, wees moedig en word niet moe. Dank jullie."

Download hier de Boodschap aan Mirjana in PDF

Adobe PDF file icon 32x32

Filmpje van de Verschijning


Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish