Mgr. Hoser tijdens de Homilie op zaterdag 1 april 2017

Update 5-4-2017: De volledige tekst van de Homilie werd aan dit bericht toegevoegd. Klik op 'Lees meer...' voor de uiterst bemoedigende en hoopvolle woorden van mgr. Hoser!

Zaterdagavond 1 april was mgr. Hoser hoofdcelebrant tijdens de avondmis in Medjugorje. Hij hield de homilie in het Frans, je kan ze hieronder integraal herbeluisteren. Meerdere aanwezigen getuigden na afloop hoe de parochianen van Medjugorje tot tranen toe bewogen waren door de Homilie van de Pauselijke gezant.

Mgr. Hoser zei onder meer: "Daarom, die verering, die hier zo sterk is, is van het allergrootste belang en zij is nodig voor de hele wereld." en ook: "Ik wil jullie bemoedigen, namens de Paus, als zijn gezant." (Er werd luid geapplaudisseerd toen hij dit zei.) Mgr. Hoser richtte ook enkele woorden tot 'degenen die de liefde van God nog niet ervaren hebben' en roept ons op om liefdesgetuigen te zijn.

De integrale homilie van mgr. Hoser op zaterdag 1 april 2017

Beste broeders en zusters, ik zal jullie toespreken in het Frans. Mijn excuses want ik heb de prachtige Kroatische taal nog niet geleerd!

We zijn verzameld rond het altaar op de vijfde zondag van de vasten. Twee weken scheiden ons nog van Pasen en over één week zal het Palmzondag zijn. Binnen twee weken, op het einde van de Goede Week, zullen we de grootste christelijke feestdag vieren, het feest van de verrijzenis.

Het Woord van God dat we vandaag hoorden, spreekt over de verrijzenis en toont ons drie perspectieven van de verrijzenis, drie manieren om naar de verrijzenis te kijken. De eerste is historisch. We weten dat Jezus Christus de zoon van God is en de Mensenzoon die leefde op deze planeet, in het heilig Land Palestina. We weten ook dat Zijn geboorte door de profeten werd aangekondigd, zoals door de profeet Ezechiël die we vandaag beluisterden. Hij brengt het Woord van God dat ons zegt: "Ik ga uw graven openen; in de massa's zal Ik u uit uw graven wegvoeren" en hij herhaalt: "En wanneer Ik dan uw graven geopend heb en u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de Heer ben." Dat is een profetie, hij ziet reeds de komst van de Messias. We weten dat Jezus stierf en verrees uit de doden, wat de grond van ons geloof is. Zonder de grond van Jezus' verrijzenis zou ons geloof ledig zijn.

Het tweede perspectief is liturgisch. Dat is de weg van het vasten. Veertig dagen lang hebben we gebeden en zullen we doorgaan met bidden, hebben we gevast en zullen we doorgaan met vasten. We werden vrijgeviger tegenover anderen en dat zullen we des te meer doen in de toekomst. De spiritualiteit van de vastentijd is hier zeer goed gekend, jullie zijn er sterk mee vertrouwd.

Daarom, de liturgische weg die ons voorbereidt op het derde perspectief, de derde kijk op de verrijzenis, is ons eigen levensvooruitzicht, het leven van ieder van ons. Wij leven voor de verrijzenis. Wij trekken op naar de verrijzenis. We gaan door de dood met de verrijzenis als doel. Het finale doel van ons aardse leven is de verrijzenis. Op deze weg moeten we reeds verrijzen en inspelen op dat uiteindelijke vooruitzicht.

Onze gedeeltelijke verrijzenis is onze bekering. Jezus zegt en herhaalt: er is de dood van het lichaam, maar Hij spreekt ook over de dood van de ziel. De dood van de ziel is veel zwaarwichtiger, vormt een grotere bedreiging want het is op die manier dat we kunnen sterven voor de eeuwigheid. Daarom, telkens we ons verder bekeren, richten we ons tot God, bron van het leven, de bron van Eeuwig Leven. Hij is de weg naar de liefde, want God IS liefde. Genadevolle liefde die ons innerlijke rust en levensvreugde schenkt.

Er gelden evenwel twee voorwaarden. De eerste is geloof. Jezus, vooraleer Hij wonderen verrichtte, vroeg om geloof. "Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?" "Ja Heer, ik geloof! Ik geloof vast! " Dan opent dit geloof ons hart voor bekering; een opening dankzij de genade van het sacrament van de barmhartigheid die de sacramentele biecht is. Ons hart wordt gezuiverd, geopend en vervuld van de heilige Geest en de heilige Drieëenheid. Christus bevestigt ons dat in het boek Openbaringen waar Hij zegt aan de deur van ons hart te staan en op de deur te kloppen. Wanneer de Allerheiligste Drieëenheid in ons woont, worden wij Tempel van God, Zijn eigen heiligdom.

Ik zou nog even willen terugkomen op het historisch perspectief. In de dagen die voor ons liggen, zullen we in het Evangelie lezen hoe Jezus' vijanden hun net over hem uitwerpen en Jezus iedere dag meer en meer bedreigen. Hij weet dat en is zich daarvan bewust. Hij weet wat Zijn discipelen en apostelen niet weten. Er is iemand die Hem volgt op Zijn lijdensweg. Het is Zijn Moeder, de heilige Maagd Maria. Zij is altijd nabij, Zij lijdt met Hem, Zij voelt haar hulpeloosheid. H. Johannes Paulus II sprak over haar geloof dat zo zwaar was. Vaak verwijzen we naar haar als Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. Haar leven lang leed Zij zoveel pijn en haar lijden groeide samen met Jezus' lijden tot aan de Passie en tot aan de voet van Zijn kruis.

Op de kruisweg, bij de vierde statie, mediteren we over Jezus die het kruis draagt en Zijn Moeder ontmoet. Het Evangelie vertelt hoe Zij getuige was van Zijn vreselijke dood aan het kruis. Zij hield het zieltogende lichaam van haar Zoon in haar eigen armen. De christelijke traditie vertelt ons dat Maria nog voor Maria Magdalena de verrezen Christus ontmoette. Daarom, in het perspectief van het leven van ieder van ons, het vooruitzicht op de verrijzenis, is Zij ook dààr aanwezig. Zij vergezelt ons, Zij deelt ons lijden en pijn wanneer wij leven in het perspectief van God. Zij wil ons redden, ons brengen tot bekering. Wij mogen Haar geestelijke aanwezigheid voelen.

Wij noemen Haar, in het bijzonder hier, de Koningin van de Vrede. In de litanie van de heilige Maagd Maria komen zowat twaalf aanroepingen voor waarbij we haar Koningin noemen, met Koningin van de Vrede aan het einde van de litanie. Maria is de Koningin. Wanneer we de Glorierijke mysteries van de Rozenkrans overwegen, noemen we Haar Koningin van Hemel en Aarde. Zij draagt de kenmerken van het Koninkrijk van haar Zoon in zich, de Schepper van Hemel en Aarde. Haar heerschappij is universeel. Zij is overal en we kunnen haar overal vereren. Wij danken Onze-Lieve-Vrouw voor haar voortdurende aanwezigheid in het leven van ieder van ons.

De Koningin van de Vrede is de vrucht van de bekering. Zij brengt vrede in ons hart en zorgt daardoor dat wij vredevolle mensen worden in onze gezinnen, in de samenleving en in ons land. De vrede is wereldwijd in gevaar. Onze heilige Vader, Paus Franciscus, zegt dat de Derde Wereldoorlog reeds gedeeltelijk begonnen is. Het ergste van alles zijn de burgeroorlogen tussen mensen van eenzelfde land.

Beste broeders en zusters, ik woonde 21 jaar in Rwanda in Afrika. In 1982 is daar de heilige Maagd Maria verschenen. Zij heeft de genocide in Rwanda voorspeld, tien jaar van tevoren. Maar niemand heeft de boodschap in die tijd verstaan. De genocide kostte op drie maanden tijd het leven aan een miljoen mensen. De Verschijningen daar zijn reeds erkend. Zij heeft zich daar voorgesteld als Moeder van het Woord, Moeder van het Eeuwige Woord.

Daarom, die verering, die hier zo sterk is, is van het allergrootste belang en zij is nodig voor de hele wereld. We bidden voor de vrede, want de destructieve krachten vandaag zijn immens. De wapenhandel blijft alsmaar groeien. Mensen leven in conflict, gezinnen leven in conflict, de samenleving leeft in conflict. Wij hebben nood aan een interventie uit de Hemel. De aanwezigheid van de Heilige Maagd Maria - dat is deze interventie. Het is een initiatief van God. 

Daarom wil ik jullie bemoedigen, namens de Paus, als zijn gezant. Laten we vrede brengen in de wereld door de bekering van ons hart. Het grootste wonder van Medjugorje is de biecht, het sacrament van verzoening en barmhartigheid, en het sacrament van de opstanding. Ik zou alle priesters willen bedanken die ik vandaag de biecht zag afnemen bij de gelovigen. Ik zag vandaag 50 priesters die biecht aan het horen waren en die in dienst van het Godsvolk stonden. Ik verbleef vele jaren in westerse landen, in België en Frankrijk. Ik zeg jullie: daar wordt niet meer gebiecht, de individuele biecht is daar bijna verdwenen, met uitzondering van hier en daar een beetje. De wereld is dor, het hart van de mensen is gesloten. Het kwaad wordt sterker, conflicten nemen alsmaar toe. Daarom, laten we apostelen zijn van het goede nieuws, van bekering en van vrede in de wereld.

Ik hoorde hoe men hier de ongelovigen beschrijft als diegenen die de liefde van God nog niet ervaren hebben. Wie de liefde en genade van God ervaren heeft, kan er niet aan weerstaan. En dus moeten wij getuigen zijn van wat levens redt. Wij zijn de getuigen die de wereld redden. De Franciscanerpaters hebben me gezegd dat hier mensen uit 80 landen naartoe komen. Dat betekent dat de oproep van hieruit naar alle delen van de wereld verspreid is, zoals Christus Zijn apostelen uitgezonden heeft in de werld.

Jullie zijn de getuigen van Christus' liefde, de liefde van Zijn Moeder en de liefde van de Kerk! Moge God jullie sterken en zegenen. Amen."

Bron: www.medjugorje.hr

Welkomstwoorden van mgr. Hoser bij aankomst in Medjugorje

Aartsbisschop Henryk Hoser bij aankomst in MedjugorjeEnkele dagen eerder, bij zijn aankomst in Medjugorje zei monseigneur Hoser: "We zijn op een plaats waar veel pelgrims samenkomen. Laat ons samen bidden om de voorspraak van de Moeder Gods, opdat Zij onze harten zou openen voor de genade van God, opdat Zij onze geesten zou openen voor de genade van God, voor de leer van de Kerk en voor het Woord van God. Ons leven is de Heilige Geest; de Heilige Geest is de ziel van de Kerk. Wij zoeken Gods waarheid, Gods waarheid voor onszelf, maar we zoeken ook de waarheid voor de mens.

Deze plaats van gebed is nu vermaard in de hele wereld en de Heilige Vader is erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van de devotie van de gelovigen die hier plaatsvindt. Dat maakt ook deel uit van mijn missie - om de pastorale activiteiten hier te evalueren en enkele richtlijnen voor de toekomst voor te stellen. Ik kom uit een land met een bijzondere devotie voor de Moeder Gods. Maria is de Koningin van Polen. Het is mijn wens dat Maria de Koningin mag worden in het hart van jullie allen. Dat is hetgeen ik jullie nu kan zeggen", waarna aartsbisschop Hoser de zegen gaf over alle aanwezigen in de kerk.

De apostolische nuntiatuur in Bosnië-Herzegovina maakte bekend dat de Pauselijke gezant op woensdag 5 april om 16 uur een persconferentie zal geven in de Johannes Paulus II-hal in Medjugorje.

(Her-)beluister hier de Homilie van mgr. Hoser op zaterdagavond 1 april in Medjugorje

Fotoreportage van de misviering op 1 april 2017 met mgr. Hoser als hoofdcelebrant

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish