Zienster Marija PavlovicMaria

Boodschappen op de 25ste van de maand

door Onze-Lieve-Vrouw gegeven

aan Marija Pavlovic-Lunetti

"Lieve kinderen, vandaag wil ik u graag hoop en vreugde geven.  Mijn lieve kinderen, alles om u heen leidt u naar aardse dingen, maar ik verlang u te leiden naar een tijd van genade, zodat u door deze tijd nog dichter bij mijn Zoon zou komen, zodat Hij u naar Zijn liefde en het eeuwige leven kan leiden, waar ieder hart naar verlangt.  U, kleine kinderen, bidt en moge deze tijd een tijd van genade voor uw ziel zijn.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

 

"Lieve kinderen, ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen tot bij u, opdat Hij u zijn Vrede zou schenken. Bid, kindertjes, en leg getuigenis af zodat in elk hart niet de menselijke vrede, maar de onverwoestbare vrede van God mag heersen. Het is die vrede in het hart die God geeft aan allen die Hem liefhebben. Door uw doopsel bent u allen op bijzondere wijze geroepen en bemind, daarom, leg getuigenis af en bid dat u mijn uitgestoken handen kunt zijn voor een wereld die zo naar God en vrede verlangt.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

"Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik jullie allen op om te groeien in Gods liefde, zoals een bloem die de warme lentestralen voelt.  Zo zullen ook jullie, kindertjes,  groeien in Gods liefde en deze uitdragen naar hen die ver van God verwijderd zijn.  Zoek Gods wil en wees goed voor hen die door God op jouw weg werden gezet, wees licht en vreugde.  Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

"Lieve kinderen, in deze tijd van genade, waarin God me toestaat bij u te zijn, roep ik u, kindertjes, opnieuw op tot bekering.  Werk heel bijzonder aan de redding van de wereld, nu ik bij u ben.  God is barmhartig en schenkt bijzondere genades.  Daarom, zoek deze door het gebed.  Ik ben bij u en laat u niet in de steek.  Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

"Lieve kinderen, ook vandaag, met diepe vreugde in mijn hart, roep ik u op om mij te volgen en te luisteren naar mijn boodschappen.  Wees vreugdevolle verspreiders van vrede en liefde in deze vredeloze wereld.  Ik ben bij u en Ik zegen u allen met mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede.  Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

"Lieve kinderen, in deze tijd waarin jullie denken aan lichamelijke rust, roep Ik jullie op tot bekering.  Bid en werk zodat uw hart hunkert naar God de Schepper die de ware Rust is voor uw ziel en uw lichaam.  Moge Hij u Zijn Gelaat tonen en u Zijn Vrede schenken.  Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij God.  Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot persoonlijke bekering.  Jullie zijn diegenen die zich zullen bekeren en met hun leven getuigenis zullen afleggen, beminnen, vergeven en de vreugde van de Verrezene in de wereld brengen, waar mijn Zoon gestorven is en waar de mensen geen behoefte voelen Hem te zoeken en Hem in hun leven te ontdekken.  Aanbidden jullie Hem, en moge jullie hoop, de hoop zijn voor de harten die Jezus nog niet kennen.  Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden."

"Lieve kinderen, moge uw leven nogmaals een beslissing zijn voor de vrede.  Wees vreugdevolle dragers van vrede en vergeet niet dat gij leeft in een tijd van genade waarin God u, door mijn aanwezigheid, grote genaden geeft.  Sluit uzelf niet, kindertjes, maar maak een goed gebruik van deze tijd en zoek de gave van vrede en liefde voor uw leven, zodat gij getuige kunt worden voor de anderen.  Ik zegen u met mijn Moederlijke zegen.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep ik u allen op te bidden voor mijn intenties zodat u, door uw gebed, Satans plan met de wereld zou stoppen, een wereld die met de dag verder van God verwijderd is, die zichzelf in de plaats van God stelt en en die alles vernietigt wat mooi en goed is in de ziel van ieder van u.  Daarom, lieve kinderen, neem de wapens op van gebed en vasten zodat u zich bewust kunt zijn hoeveel God van u houdt en Gods wil kunt uitvoeren.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, ook vandaag, in deze tijd van genade, nodig ik u uit te bidden, opdat de kleine Jezus zou geboren worden in uw hart.  Moge Hij, die de Vrede zelf is, door u de vrede geven aan de ganse wereld.  Daarom, kindertjes, bidt zonder ophouden voor deze rusteloze wereld zonder hoop, om voor iedereen getuigen te worden van de vrede.  Moge de hoop in uw harten beginnen stromen als een rivier van genade.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

"Lieve kinderen, jullie rennen, werken, vergaderen,… maar zonder zegen.  Jullie bidden niet!  Vandaag roep ik u op om stil te staan bij de kribbe en je te bezinnen over Jezus, Die ik u ook vandaag weer geef om u te zegenen en u te helpen begrijpen dat je zonder Hem geen toekomst hebt.  Daarom, mijn lieve kindertjes, leg uw leven in de handen van Jezus, zodat Hij u kan leiden en kan beschermen tegen elk kwaad.  Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."

Fotogalerij

Zoeken in Bedevaart.net

Google Translator

Dutch Croatian English French German Italian Polish Slovak Slovenian Spanish